Študijný poriadok

Študijný a skúšobný poriadok upravuje práva a povinnosti Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právných štúdií v profesijne vzdelávacích programoch, ako aj práva a povinnosti študenta.
Postgraduálne vzdelávanie - študijný poriadok

Študijný poriadok
Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií

Študijný a skúšobný poriadok upravuje práva a povinnosti Inštitútu forenzných vied a bezpečnostno-právných štúdií v profesijne vzdelávacích programoch, ako aj práva a povinnosti študenta.

Článok 1
Priebeh štúdia
Vzdelávací program sa skladá zo siedmich predmetov, ktoré musí študent absolvovať, aby úspešne ukončil štúdium. Na konci štúdia potom dostane zadanie záverečnej práce. Štúdium prebieha v slovenskomm jazyku. Všetky potrebné informácie a materiály sú k dispozícii v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu. Lektor potom seminárnu prácu klasifikuje. Vypracovaním diplomovej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

Článok 2
Prijímacie konanie
Na štúdium sa prijíma bez prijímacích skúšok či pohovorov. Záujemca o štúdium musí len spĺňať podmienky uvedené pri jednotlivých programoch. Uchádzač musí poskytnúť kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne doklad o absolvovaní potrebnej praxe. V prípade vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí je záujemca o štúdium povinný predložiť doklad o jeho nostrifikácii v Slovenskej republike.

Článok 3
Dĺžka štúdia
Dĺžka štúdia je flexibilná a prispôsobená časovým možnostiam študenta. V každom prípade, maximálna dĺžka štúdia je 24 mesiacov od nástupu na štúdium. Za okamih nástupu na štúdium sa považuje deň, keď študent splnil všetky podmienky začatia štúdia. V prípade, že študent nie je schopný dokončiť štúdium do 24 mesiacov, môže vedenie školy rozhodnúť o predĺžení štúdia. Nie je to však povinnosť vedenia školy, ide preto vždy o individuálne rozhodnutie.

Článok 4
Kontrola plnenia študijných povinností

Študijné povinnosti a ich plnenie sa v priebehu štúdia kontroluje prostredníctvom online testov a seminárnych prác, ktorými sa každý predmet ukončí. Testy aj seminárne práce podliehajú kontrole zo strany garantov či lektorov jednotlivých predmetov. Záverečnou formou kontroly je obhajoba záverečnej práce.

Článok 5
Online testy
V rámci každého predmetu má študent k dispozícii študijné materiály a odporúčanú literatúru. Po preštudovaní je povinný absolvovať online test, na základe ktorého sa overia jeho znalosti z daného predmetu. Online test nie je časovo obmedzený a nie sú dané ani konkrétne termíny jeho absolvovania. Všetko teda závisí od rozhodnutia študenta.

Článok 6
Seminárna práca
Po úspešnom absolvovaní online testu je zadaná seminárna práca (ku každému predmetu), vďaka ktorej si overíme pochopenie informácií s ohľadom na praktické využitie. IFBS si vyhradzuje právo na porovnanie textu seminárnej práce pomocou online nástrojov na odhaľovanie plagiátorstva. Akékoľvek plagiátorstvo je absolútne neprípustné.

Článok 7
Záverečná práca
Záverečná práca sa píše v slovenskom alebo anglickom jazyku a slúži na overenie získaných znalostí predovšetkým s ohľadom na ich aplikáciu v praxi. IFBS si vyhradzuje právo na porovnanie textu záverečnej práce pomocou online nástrojov na odhaľovanie plagiátorstva. Akékoľvek plagiátorstvo je absolútne neprípustné.

Článok 8
Prerušenie štúdia
Ak má na to študent vážny dôvod, môže prostredníctvom študijného oddelenia IFBS požiadať o prerušenie štúdia. O prerušení štúdia rozhoduje vedenie inštitútu, a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o prerušenie štúdia študijným oddelením. O prerušení štúdia je možné pri každom študentovi rozhodnúť len raz, a to najdlhšie na 12 kalendárnych mesiacov. Z prerušenia štúdia nevyplýva študentovi žiaden poplatok.

Článok 9
Ukončenie štúdia
Jednotlivé profesijne vzdelávacie programy sú ukončené riadnym splnením všetkých povinností, teda úspešným absolvovaním všetkých online testov, seminárnych prác a úspešnou obhajobou záverečnej práce. Za deň ukončenia štúdia sa považuje deň obhájenia záverečnej práce. Po ukončení štúdia sa každému absolventovi udelí príslušný profesijný titul a vystaví sa mu certifikát osvedčujúci absolvovanie daného profesijne vzdelávacieho programu.

Predčasné ukončenie štúdia je možné jednostranným rozhodnutím zo strany IFBS z dôvodu neplnenia študijných povinností. V prípade predčasného ukončenia štúdia je študent povinný zaplatiť administratívny poplatok za celý vzdelávací program v plnej výške, a to najneskôr do dňa ukončenia štúdia.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

Tento poriadok bol schválený 1. januára 2018.
Účinnosť nadobúda 1. februára 2018.
Zmena či doplnenie študijného a skúšobného poriadku je výhradným právom IFBS.

Mgr. Anna Částková, LLM
riaditeľka

Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.