MBA Krízový management

Absolventi programu krízový management získajú teoretické i praktické znalosti, ktoré sú potrebné pri plánovaní a riadení krízových situácií.

O PROGRAME

Program MBA Krízový manažment je zostavený špeciálne pre zamestnancov integrovaného záchranného systému, hasičských zborov, policajných a armádnych zborov, bezpečnostných agentúr a štátnych úradníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s krízovým plánovaním a riadením krízy. Profesijný program je určený aj pre ostatných členov systému, ktorí sa zaoberajú ochranou obyvateľstva alebo krízovými situáciami a ich prevenciou. Program rozširuje praktické schopnosti a kompetencie a je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o kariérny rast.

Absolventi programu si osvoja metódy krízového riadenia v rámci Slovenskej republiky, konkrétne sa im vysvetlí, ako funguje spolupráca v rámci HaZZ, dozvedia sa základy krízovej komunikácie s verejnosťou a osvoja si metódy krízového riadenia pracovníkov HaZZ. Budú plne pripravení na krízové plánovanie, riadenie krízy a prevenciu. Ďalej sa v programe veľmi podrobne preberá ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach a teória a právny rámec krízového riadenia so zameraním na integrovaný záchranný systém. Absolvent programu získa nielen teoretické, ale aj praktické znalosti o plánovaní a riadení krízových udalostí, postavení krízového riadenia a jeho cieľoch a základnej legislatíve. Cieľom programu je prehĺbenie znalostí o ochrane obyvateľstva, riadení krízových situácií, plánovaní postupov pri krízových situáciách, a predovšetkým o prevencii krízových udalostí. Štúdium programu poskytuje študentom možnosť posunúť sa v kariére ďalej.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Štúdium profesijného programu MBA Krízový manažment má za cieľ rozšíriť nielen teoretické a praktické vedomosti pri plánovaní a riadení krízových udalostí a stavov, ale aj rozšíriť vedomosti jednotlivých zamestnancov zložiek, ktoré sa zaoberajú problematikou krízového riadenia a plánovania. Štúdium programu je vhodné pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac nielen o krízovom manažmente, a tým prehĺbiť svoje znalosti, ale aj pre tých, ktorí si chcú štúdiom tohto programu zvýšiť hodnotu na trhu práce. Ide o veľmi prestížny program, ktorý je odborne zameraný na potreby a problematiku tých orgánov, ktoré kladú dôraz na ochranu obyvateľstva a prevenciu krízových stavov a udalostí. Absolventi budú vedieť formulovať protikrízové opatrenia a vytvoriť systémy včasných varovaní na zvládanie a predchádzanie krízam, keďže kríza obvykle nevznikne náhle, ale vyvíja sa postupne a tento proces možno rozdeliť na niekoľko etáp. Uplatnenie nájdu predovšetkým vo verejnej správe, na miestach odborných pracovníkov či v riadiacich funkciách, ktoré sa zaoberajú krízovým riadením. Po úspešnom ukončení štúdia MBA na Inštitúte forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovensko i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom sedem predmetov. Na konci štúdia potom študent vypracováva záverečnú prácu. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku. Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijné systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým, zodpovedanie testových otázok a vyhotovenie seminárne práce z každého predmetu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce.

 

PREDMETY PROGRAMU

1. semester 2.semester Ukončenie štúdia
Integrovaný záchranný systém Legislatívne zaistenie bezpečnosti a krízové riadenie Diplomová práca
Krízový management Psychológia vedenie a riadenie ľudí
Krízová komunikácia Právo na informácie a ochranu osobných údajov
Riadenie rizík
Online forma štúdia:
Program je možné študovať kompletne online. Začať so štúdiom teda môžete kedykoľvek a nemusíte čakať na začiatok výučbového bloku.
Podmienky prijatia:
Vysokoškolské vzdelanie alebo príslušná prax na manažérskej alebo vedúcej pozícii
Metóda a forma výučby:
Štúdium prebieha online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenskom jazyku s akceptáciou angličtiny
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začiatok štúdia:
Individuálne
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárnej práce je 8 - 12 normostrán
Ukončenie štúdia:
Záverečná práca (min. 30 normostrán)
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.