MBA Bezpečnostný management

Absolventi programu bezpečnostný management získajú nielen teoretické znalosti, ale zamerajú sa predovšetkým na praktické zvládnutie taktiky a metód potrebných pre bezpečnostný manažment.

O PROGRAME

Profesijný vzdelávací program MBA – Bezpečnostný manažment je určený predovšetkým príslušníkom Polície SR, strážnikom obecných policajných útvarov, príslušníkom Armády SR, zamestnancom ministerstva vnútra, zamestnancom verejnej správy a ďalším, ktorí sa zaoberajú bezpečnostným manažmentom a ochranou vnútornej bezpečnosti. Vďaka štúdiu tohto programu získate nielen teoretické znalosti, ale zameriate sa predovšetkým na praktické zvládnutie taktík a metód, ktoré sú pre riadenie bezpečnosti nevyhnutné.

Hlavným cieľom programu je vysvetliť súčasné poňatie bezpečnostného manažmentu v teoretickom aj praktickom oficiálnom a právnom kontexte na rôznych úrovniach. Ďalším cieľom programu je vysvetliť študentom prístupy, záujmy a inštitucionálne nástroje Slovenskej republiky pri zaisťovaní vnútornej bezpečnosti štátu. Absolvent bude poznať hierarchickú štruktúru štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy zaisťujúcich bezpečnosť Slovenskej republiky a bude vedieť vysvetliť ich vzájomné väzby, funkcie a kompetencie v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky. Bude oboznámený s fungovaním medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti a zásadami krízovej komunikácie s verejnosťou a bude plne pripravený na ochranu obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach. Po absolvovaní tohto profesijného programu sa uplatníte na vedúcich pozíciách v štátnej správe, ako špecialisti pri zaisťovaní bezpečnosti a krízového riadenia alebo ako riadiaci pracovníci bezpečnostných služieb.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Cieľom programu je poskytnúť odborníkom zaoberajúcim sa danou problematikou potrebnú škálu znalostí a schopností. Program zoznamuje so základnými východiskami a štruktúrou bezpečnostného manažmentu, jeho poňatím a funkciou. Profesijný program sa zameriava najmä na charakteristiku a činnosť subjektov bezpečnostného systému podieľajúcich sa na ochrane vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky, ich vzájomnú interakciu pri rešpektovaní vzťahov nadradenosti a podradenosti, spoluprácu a súčinnosť a ďalšie špecifiká v rámci bezpečnostného manažmentu. Dôraz sa kladie predovšetkým na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných situácií, plánovanie, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných v súvislosti s prípravou na bezpečnostné opatrenia a riešením bezpečnostných situácií alebo v súvislosti s činnosťou policajne bezpečnostných orgánov v rámci ochrany osôb a majetku a prevencie kriminality. Absolventi nájdu uplatnenie predovšetkým vo verejnej správe, na miestach odborných pracovníkov či v riadiacich funkciách v odboroch zameraných na zaisťovanie bezpečnosti osôb a majetku. Po úspešnom ukončení štúdia MBA na Inštitúte forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Dostanete aj diplom o absolvovaní štúdia v slovensko i anglickom jazyku.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom sedem predmetov. Na konci štúdia potom študent vypracováva záverečnú prácu. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku. Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijné systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým, zodpovedanie testových otázok a vyhotovenie seminárne práce z každého predmetu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce.

 

PREDMETY PROGRAMU

1. semester 2.semester Ukončenie štúdia
Teória bezpečnosti Prevencia kriminality Diplomová práca
Bezpečnostné hrozby a schopnosti Ústredné orgány štátnej správy a bezpečnosti
Bezpečnostné sily a ich úloha v rámci HaZZ Legislatívny rámec bezpečnosti na Slovensku
Bezpečnosť a jej riadenie
Online forma štúdia:
Program je možné študovať kompletne online. Začať so štúdiom teda môžete kedykoľvek a nemusíte čakať na začiatok výučbového bloku.
Podmienky prijatia:
Vysokoškolské vzdelanie alebo príslušná prax na manažérskej alebo vedúcej pozícii
Metóda a forma výučby:
Štúdium prebieha online formou pomocou e-learningu. Spôsob a forma výučby záleží na voľbe študenta. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenskom jazyku s akceptáciou angličtiny
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začiatok štúdia:
Individuálne
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárnej práce je 8 - 12 normostrán
Ukončenie štúdia:
Záverečná práca (min. 30 normostrán)
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Bratislava Institute of Business
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Inštitútu
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií
Inštitút forenzných vied a bezpečnostno-právnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, LLM a MPA.